Home » ทุนการศึกษา

โครงการทุนบัณฑิตรัชต์ภาคย์ธรรมาภิวัตน์พัฒนาถิ่นกำเนิด

เจ้าของโครงการ:

   มูลนิธิธรรมาภิวัตน์


สถาบันการศึกษา:

   สถาบันรัชต์ภาคย์


คณะที่ปรึกษา:

   ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชตภาคย์

   คุณหญิงนัฐนน ทวีสิน

   ดร.มั่น พัธโนทัย

   ศ.ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

   นางวราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

   นายนิรันดร์ ทองปาน

คณะกรรมการ:

นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ ประธานคณะกรรมการ

นายทวีศักดิ์ แสงเงิน รองประธานคณะกรรมการ

ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา กรรมการและประธานบริหารโครงการ

ดร.ฌาณกร โท้ประยูร กรรมการ

ดร.กรณ์เอก กาญานาโภคิน กรรมการ

ผศ.ดร.ชยสร สมบุญมาก กรรมการ

ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย กรรมการ

นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร กรรมการ

นางสาวกุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

หลักการและความสำคัญ

ด้วยมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เป็นองค์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของโลกและประเทศไทย โดยไม่แสงหากำไร ได้ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตกว่า 30,000 คน ด้วยปรัชญา ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึกและมีอัตลักษณ์ การพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เห็นปัญหาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ความเหลื่อมล้ำกับการเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนจำนวนมาก ดังนั้นจึงเห็นคุณค่าในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรที่มีคุณภาพทางวิชาการเชิงประจักษ์เข้าตลาดแรงงาน และสร้างคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นของตนเอง โดยมูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี ของสถาบันรัชต์ภาคย์ จักษ์เป็นปรากฏการณ์สร้างคุณค่าอเนกอนันต์ให้แก่สังคมและประเทศไทย ทั้งนี้ปีการศึกษาพ.ศ.2559 ได้มีข้อตกลงให้ทันการศึกษาแด่กลุ่มโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“โครงการทุนรัชต์ภาคย์ธรรมาภิวัตน์เพื่อเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 150 ทุนเรียนฟรีรวมค่าครองชีพตลอดหลักสูตรการศึกษา 4 ปี

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสนับสนุนนักเรียน และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และให้นำความรู้กลับไปพัฒนาและร่วมกันลดปัญหาทางสังคมในประเทศชาติ
2.  เพื่อสร้างพลเมืองไทยรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพจิตสำนึกดีมีคุณธรรม
ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะเข้าสู่สังคม
3.  เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิชาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล
4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่มีเกียรติในสังคมโลก

รายละเอียดและเงื่อนไข

โครงการทุนบัณฑิตรัชภาคย์ธรรมาภิวัตน์ กำหนดให้ทุนการศึกษา “เรียนฟรีตลอดหลักสูตร” ประเภทอยู่ประจำ และไม่ประจำ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี ปีละ 250 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ทั่วไปปีละ 200 ทุนๆละ 440,000 บาท (4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปีละ 50 ทุนๆละ 550,000 บาท (5 ปี) โดยให้ทุนการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี (4 รุ่น)
เงื่อนไขผู้ได้รับทุน คือ ผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดระหว่างศึกษาอยู่ และเมื่อจบการศึกษาแล้วใช้คืนทุนการศึกษา โดยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความประพฤติดีให้สังคมและเลือกทำงานในถิ่นที่อยู่ของผู้รับทุนการศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมงานเพื่อสาธารณะของมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลา 8 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีที่ให้ทุนการศึกษา 10 หลักสูตรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์ มี 8 หลักสูตรและยังเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยในอนาคต โดยทุกหลักสูตรโครงการจะปรับเพิ่มวิชาการด้านจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกดีมีคุณธรรมและระเบียบวินัยตามค่านิยม 10 ประการให้กับนักศึกษาเป็นพิเศษ อาทิ (1) การฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิ (2) การรักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา (3) การใช้ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย (4) การรู้เท่าทันสื่อสารมวลชนและสังคมโลกอินเตอร์เน็ต (5) การทำกิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ และ (6) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องสภาพการณ์ความต้องการแรงงานของกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการจัดการ
– หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
– หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว
– หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ

ผู้มีสิทธิขอทุนการศึกษาเบื้องต้น เป็นนักเรียนชาย หรือหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี จบการศึกษาหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่กำหนดผลระดับคะแนนการเรียน มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติคดีร้ายแรง ครอบครัวยากจน และสูญเสียโอกาสการศึกษาต่อ โดยผู้มีคุณสมบัติจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษามีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษา เป็นดังนี้

– ผู้ขอทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 4และยื่นเอกสารครบถ้วนตามข้อ 5
– ผู้ขอทุนการศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคภัยร้ายแรง และผ่านการตรวจมีใบรับรองแพทย์
– สอบสัมภาษณ์ และสอบวัดระดับ IQ EQ หรือหลักวิชาการอื่น
– คณะกรรมการฯสงวนสิทธิ์การเปิดเผยข้อมูล และการปรับเพิ่มหรือลดหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการให้ทุนการศึกษาตามกำหนดเวลา โดย
ไปรษณีย์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ไลน์ เฟสบ๊ค
เว็ปไซด์

ผู้ได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องทำสัญญารับทุนการศึกษาเป็น
แบบมาตรฐานทั่วไปที่ทุกองค์กรใช้ในการทำสัญญาให้ทุนการศึกษา
โดยจะมีสัญญา 2 ฉบับ คือ สัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ำ
ประกัน โดยบิดา/ มารดา /ผู้ปกครอง

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์