Home » พรรณสิริ

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ตั้งใจและเลือกสรร “ผ้าไทย” และ “จักสาน” 

ที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง มีความสวยงาม คงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผ้าไทยและจักสาน

โดยผ้าไทยทุกผืนและจักสานทุกชิ้น มาจากการคัดสรรของนักศึกษา ผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำชุมชน เป็นผู้ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน เป็นที่รู้จริงเรื่องผ้าไทยและจักสาน และมาจากผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและจักสานโดยตรง แต่ชุมชนยังขาดช่องทางการทำตลาดสู่วงกว้าง
มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและจักสานเข้ามาอยู่ภายใต้ตราสินค้า ชื่อ “พรรณสิริ หรือ Phunsiri” ซึ่งเป็นศูนย์กลางจัดจำหน่าย “ผ้าไทยและจักสาน” ที่มีคุณภาพ พรรณสิริช่วยดูแล ขับเคลื่อน และเป็นช่องทางกระจายผ้าไทยและจักสานจากชุมชนสู่ผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ผลิต ชุมชน มีรายได้จากการจัดจำหน่าย สร้างคุณค่าให้ผ้าไทยและจักสานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับความนิยมในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

เกิดเป็น OSTP: One Stop Thai Product

 

 

ผ้าไทยจากพรรณสิริ สวยงาม มีคุณภาพ เหมาะกับการสวมใส่

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์