สิทธิประโยชน์

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์มุ่งหวังเป็นองค์กรกลาง พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละประเภทสามัญทั่วไป

สมทบ /
กิตติมศักดิ์

(1)  สนับสนุน ให้คำปรึกษา และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมxxx
(2)  มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย กฏเกณฑ์ นโยบาย การวางแผน การดำเนินงาน และการทำงานด้านสาธารณะxxx
(3)  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขอโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุxx 
(4)  สนับสนุนโครงการ กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่จิตอาสาในหมู่มวลสมาชิกxxx
(5)  สวัสดิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ โครงการอาชีพเสริมรายได้ โครงการสินค้าและบริการจากเครือข่าย กองทุนบริการคุณภาพชีวิต และโครงการประกันชีวิตxx 
(6)  รางวัลต่าง ๆ อาทิ งานจิตอาสาพัฒนาชุมชนต่าง ๆ งานสังสรรค์ประจำปีxxx
(7)  ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและประชาคมโลกxxx
(8)  ใช้บริการศูนย์วิจัยและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ วารสารศิลปการจัดการ วารสารการท่องเที่ยวของเครือข่ายมูลนิธิxxx
(9)  ฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ วิชาการ ศาสตร์และศิลป์ในด้านต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ต่าง ๆxxx
    

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์