Home » กรเกษตร

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ตั้งใจและเลือกสรร ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร

ได้แก่ (1) อาหารสด (2) อาหารแปรรูป (3) อาหารแปรรูปสำเร็จรูป (4) อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน และ (5) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผู้ดูแล เจ้าของ ได้เรียนรู้ ทดลองการเก็บรักษา พัฒนารูปแบบวิธีการถนอมอาหาร เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์คงเดิมได้นานที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาภายใต้ตรา “กรเกษตร” จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีวิธีการผลิตกระบวนการทางธรรมชาติ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของกรเกษตรทุกชิ้นมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์