Home » ข้อมูลหลักสูตร/ความเป็นมาของหลักสูตร ป.โท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Master of Art (M.A.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์

ศึกษาเน้นในเรื่องกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และการแสวงหาความรู้ เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีระบบการสอนที่ทันสมัย ด้วยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าศึกษา ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับกลุ่มคนทำงานในระดับต่าง ๆ ของทุกองค์กร มีวืชาการครบเครื่องทันสมัย ในศาสตร์การจัดการและศาสตร์พระราชา สร้างคุณค่าสู่สังคม จบแล้วทำงานได้ทุกองค์กร และได้สิทธิ์สอบเป็นครูผู้ช่วย

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ยินดีให้ทุนการศึกษา สำหรับผู้ขอโอกาสทุกท่าน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.rajapark.ac.th/2016/

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงชื่อเพื่อติดต่อโครงการฯ