Home » ข้อมูลหลักสูตร/ความเป็นมาของหลักสูตร ป.ตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts (B.A.)

 
Slider

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์

ในปีการศึกษา 2562
   คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงสาขาวิชาศิลปการจัดการ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับกลุ่มคนทำงานในระดับต่าง ๆ ของทุกองค์กร มีวืชาการครบเครื่องทันสมัย ในศาสตร์การจัดการและศาสตร์พระราชา สร้างคุณค่าสู่สังคม จบแล้วทำงานได้ทุกองค์กร และได้สิทธิ์สอบเป็นครูผู้ช่วย

เรียนศิลปการจัดการ
ครบเครื่องทันสมัย ในศาสตร์การจัดการและศาสตร์พระราชา สร้างคุณค่าสู่สังคม จบแล้วทำงานได้ทุกองค์กร และได้สิทธิ์สอบเป็นครูผู้ช่วย

เรียนศิลปการจัดการ 2 – 4 ปีจบ
ผ่านประกันมาตรฐานคุณภาพ สกอ. / กพ. / กคศ.

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ยินดีให้ทุนการศึกษา สำหรับผู้ขอโอกาสทุกท่าน

#เพราะคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
ร่วมทำความดีด้วยจิตสำนึก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
สืบสานประเพณีไทย
วันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่
คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
ภายใต้โครงการ
“รวมพลังจิตอาสาเสวนาสัญจร
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา”

โครงการเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติดโครงการสัมมนาขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
งานประทีปบูชาเทิดองค์ทศนาถภูวนัย
Shadow
Slider

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.rajapark.ac.th/2016/

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงชื่อเพื่อติดต่อโครงการฯ