เครือข่ายสมาชิกของมูลนิธรรมาภิวัตน์

ประเภทสมาชิก

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จำแนกเครือข่ายสมาชิกของมูลนิธรรมาภิวัตน์ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1)  สมาชิกสามัญ (2)  สมาชิกทั่วไป และ (3)  สมาชิกสมทบ มีรายละเอียด ดังนี้

(1)  สมาชิกสามัญ
        สมาชิกสามัญของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ประกอบด้วย สถาบันทางการศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรเพื่อสังคม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในรูปแบบนิติบุคคล

(2)  สมาชิกทั่วไป
        สมาชิกทั่วไปของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา บุคคลผู้ประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพ บุคคลทั่วไป และจิตอาสาทุกประเภท


(3)  สมาชิกสมทบ
        สมาชิกสมทบของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ประกอบด้วย ภาคเอกชน และอื่น ๆ

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์