พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (1)

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (2)

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์