คณะกรรมการมูลนิธิ

นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ

ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัตน์

นายทวีศักดิ์ แสงเงิน

รองประธานกรรมการ

นางสาวกรเอก กาญจนาโภคิน

รองประธานกรรมการ

นายชัยวัตน์ ประดิษฐจิรานนท์

รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ทองปาน

กรรมการ

นายวิชชา เอกปิยะกุล

กรรมการ​

นายญาณกร โท้ประยูร

กรรมการ

นางเกษมศรี วรวัสสิริ

กรรมการ

นายจักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา กรรมการ

กรรมการ

นางสาววันฤดี สุขสงวน

กรรมการและเหรัญญิก

นายภาดา วงศ์อุไร

กรรมการและเลขานุการ

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์